Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu společnosti Atronico s.r.o. 
provozovaného na www.atronic.cz 


I.
Identifikace provozovatele – prodávajícího a kupujícího 

Provozovatelem elektronického obchodu na www.atronic.cz a současně prodávajícím pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen OP) je obchodní společnost Atronico s.r.o., IČO 04004221, DIČ: CZ04004221, se sídlem Doudlevecká 417/17, 30100 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31059

(dále jen Prodávající). 

Kontaktní údaje Prodávajícího jsou: 
Email: info@atronic.cz 
Telefon: +420 702 180 120 - dále také Kontaktní číslo 

Showroom prodejnaDoudlevecká 417/17, Plzeň, 301 00
Prodávající je plátcem DPH. 

 
 

Adresa výdejny zboží: Plzeň,Doudlevecká 417/17. Výdejna není provozovnou Prodávajícího a možnost převzetí zboží na výdejně je proto nutné předem sjednat telefonicky na kontaktním čísle 702 180 120.

 

 

Údaje o prodávaném zboží, náležitosti nabídky a obsah kupní smlouvy 

Údaje o prodávaném zboží a ceně v Internetovém obchodě jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Z důvodu neustálého pohybu zboží na skladě Prodávající neuvádí v Internetovém obchodě údaj o aktuální dostupnosti zboží, případně pokud je tento údaj uveden, nemusí v době odeslání objednávky Kupujícím odpovídat skutečnosti. Prodávající na základě každé objednávky Kupujícího potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky, dostupnost zboží a připravenost k doručení zboží Kupujícímu. Zboží může být u výrobce či distributora dočasně nebo trvale nedostupné, v takovém případě Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje o objektivní nemožnosti zboží dodat. V případě, že o to Kupující výslovně požádá, poskytne Prodávající Kupujícímu informaci o dostupnosti zboží, jakmile tuto informaci obdrží od svého smluvního partnera. 


Zboží, u kterého je uveden výslovný údaj o neexistenci zboží na skladě („dočasně nedostupné“ či údaj obdobného významu), nemůže být předmětem kupní smlouvy s termínem plnění bez zbytečného odkladu. V takovém případě je odeslaná objednávka Kupujícího považována za vyjádření zájmu Kupujícího být informován o budoucí dostupnosti zboží. 


Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají ilustrativně prodávanému zboží, s výjimkami popsanými v textu nabídky. 

Ceny jsou uváděné včetně všech daní (např. DPH) a poplatků (např. poplatek za zpětný odběr elektrozařízení z domácností), s výjimkou nákladů na doručení zboží, které jsou specifikované v čánku IV. těchto OP „Způsoby doručení zboží, doprava“.

Informace o možných způsobech platby jsou uvedeny v článku III. těchto OP „Způsoby platby za zboží“. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, tím není dotčen požadavek na platbu za doručení zboží tam, kde je tato platba výslovně specifikována a požadována, ani náklady na platební operace (bankovní poplatky apod.), které jsou součástí smluvního vztahu mezi Kupujícím a třetími osobami. 

Prodávající poskytuje na svých webových stránkách na adrese www.atronic.cz volnému stažení návody k použití zboží v elektronické podobě. Návody vydá provozovatel zákazníkovi na požádání v elektronické podobě. Tyto návody jsou určené pouze pro informování Kupujícího, Prodávající nesouhlasí s žádným jiným způsobem užití těchto návodů. 

Prezentace zboží na internetových stránkách Prodávající ho na adrese www.atronic.cz je v souladu s platnými právními předpisy návrhem na uzavření smlouvy. Výjimky stanoví výše v tomto článku uvedené podmínky. K uzavření kupní smlouvy dochází momentem, kdy Prodávající mu dojde úplná a zcela určitá objednávka Kupujícího jako projev vůle Kupujícího uzavřít kupní smlouvu, za předpokladu, že uzavření kupní smlouvy nebrání zákonné podmínky, smluvní ujednání Prodávající ho a Kupujícího nebo speciální ustanovení těchto OP. K uzavření kupní smlouvy zejména nedojde v případech, kdy Kupující objednává zboží, které je označené jako „dočasně nedostupné“ nebo údajem obdobného významu, zboží, které Prodávající není objektivně schopen dodat, o čemž je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu po učinění objednávky Kupujícího informovat, uvede-li Kupující v objednávce údaje, které jsou zjevně nesprávné, nepravdivé, neurčité nebo jinak znemožňují či významně ztěžují výklad projevu vůle Kupujícího. 

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se nepovažuje za přijetí nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. 

Na základě nabídky prezentované v Internetovém obchodě na adrese www.atronic.cz je možné objednat zboží i elektronickou poštou (tj. e-mailem) nebo telefonicky na telefonním čísle: 
702 180 120.

V případě emailové komunikace je email odeslaný Kupujícím návrhem na uzavření smlouvy s Prodávajícím. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí poptávky emailem bez zbytečného odkladu po obdržení poptávky. Spolu s potvrzením o přijetí poptávky zašle Prodávající Kupujícímu i tyto OP, případně zašle Kupující Prodávajícímu odkaz na webové stránky Prodávajícího, kde se může Kupující s OP seznámit. Kupující je povinen se seznámit s OP před uzavřením smlouvy. Smlouva je uzavřena momentem, kdy Prodávající poptávku Kupujícího akceptuje a zašle Kupujícímu emailem potvrzení o uzavření smlouvy (nikoliv potvrzení o přijetí poptávky). 

V případě telefonické komunikace platí, že smlouva je uzavřena momentem, kdy Prodávající poptávku Kupujícího učiněnou telefonicky akceptuje a zašle Kupujícímu emailem potvrzení o uzavření smlouvy. Spolu s potvrzením o přijetí poptávky zašle Prodávající Kupujícímu i tyto OP, případně zašle Kupující Prodávajícímu odkaz na webové stránky Prodávajícího, kde se může Kupující s OP seznámit. Kupující je povinen se seznámit s OP před uzavřením smlouvy.

Typy zboží:

Typ zboží naleznete vždy v parametrech každé položky. 

Nové zboží - Označení pro všechny nové produkty ze standardní distribuce v rámci celého světa. Zde poskytujeme standardní záruku na dva roky. Jako nové zboží nabízíme i vykoupené telefony, jež nebyly používány a jsou stále v původních ochranných fóliích. Krabička může být otevřena. 

Distribuce telefonů SWAP. Jedná se o nové nepoužité zařízení, které je vykoupené ze společností a servisních center Apple. Jedná se o zařízení původně určené na výměnu při případné reklamaci především starších modelů telefonů pří uplatňování záruky. Telefony , které nebyly využity byly následně uvolněny do prodeje.

Nové CPO zboží - certifikované repasované telefony, kde byly použity originální náhradní díly. Záruku u tohoto zboží držíme 24 měsíců od prodeje, včetně záruky na baterii.

Zánovní/pouze rozbalené - veškeré zboží, které bylo prodáno koncovému zákazníkovi a ten se jej rozhodl vrátit. Zboží bylo daným zákazníkem rozbaleno, odzkoušeno a následně nejdéle do 30 dnů od prodeje vráceno. Zboží vykoupené od firem a ze showroomů, pouze vystavené telefony. Zboží z této kategorie obsahuje vždy kompletní balení, stejně jako zboží nové. Zboží nemusí mít ochranné fólie. Garantujeme však zánovní stav bez vizuálních známek použití. Záruku na takto vrácené zboží poskytujeme 12 - 24 měsíců. Záruka je vždy uvedena v detailu produktu. 

Použité CPO zboží - repasované telefony, kde byly použity originální náhradní díly. Záruku u tohoto zboží držíme 12-24 měsíců od prodeje, včetně záruky na baterii. 

Použité zboží - zboží, které bylo již používáno a nese známky opotřebení. Záruku držíme 12-24 měsíců s možností rozšíření.

Kategorie A+

Kategorie A

Kategorie AB

Kategorie B

Kategorie C

Více o popisu kategorií ZDE.

 

 

 Způsoby platby za zboží

 

Prodávající umožňuje zaplatit kupní cenu za zboží a případné další platby následujícími způsoby: 

-          Platba kartou online přes zabezpečenou GOPAY bránu. Platba iHned.

-          Platba předem bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Prodávající , číslo účtu FIO 2400787198/2010 nebo RB účet 9110181990/5500. Jako variabilní symbol slouží Kupujícímu číslo objednávky, které nalezne také v potvrzovacím emailu po vytvoření objednávky.

-          Platba v hotovosti při převzetí zboží ve výdejně zboží na adrese Plzeň,Doudlevecká 417/17.

-          Platba v hotovosti při převzetí zboží – tzv. dobírka.  Cena za službu dobírka, kterou platí Kupující, se zobrazuje Kupujícímu na internetových stránkách Prodávající před dokončením objednávky a Kupující výběrem způsobu doručení vyjadřuje souhlas s výší platby za tuto službu. Cena dobírky je účtována nad rámec kupní ceny zboží. Službu dobírka poskytují pro Prodávající třetí strany (např. Česká pošta, s.p. anebo další, jejichž specifikace se zobrazuje Kupujícímu na internetových stránkách Prodávajícího).

 


IV.

Způsoby doručení zboží, doprava


Prodávající dodá zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu, obvykle ve lhůtě jeden až osm pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy a případně splnění dalších podmínek pro dodání zboží, pokud byly sjednané (např. zaplacení zálohy tam, kde Prodávající zálohu požaduje). Zboží je dodáno způsobem a na místo dle uzavřené kupní smlouvy. 

Společně se zbožím doručí Prodávající Kupujícímu i doklady ke zboží, zejména daňový doklad. 

Pokud Kupující nepřevezme zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je v prodlení. Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, zboží následně prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti Kupujícího je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu započíst oproti výtěžku z prodeje zboží. 

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy


Kupující má právo odstoupit od smlouvy s Prodávajícím do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Je-li zboží dodáváno po částech, běží lhůta ode dne převzetí poslední části zboží. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží. 

Lhůta pro odstoupení je určena k tomu, aby se Kupující mohl detailně seznámit s vlastnostmi a funkčností zboží. Prodávající výslovně upozorňuje Kupujícího, že nesouhlasí s tím, aby Kupující zboží po dobu běhu lhůty pro odstoupení zboží aktivně užíval s úmyslem zboží vrátit a obohatit se tak užíváním zboží na úkor Prodávajícího. Takové jednání považuje Prodávající za nepoctivé, tedy rozporné s ustanoveními občanského zákoníku, a bude proti němu podnikat právní kroky. 

Odstoupení od smlouvy v písemné formě Kupující Prodávajícímu zašle listovní zásilkou na doručovací adresu uvedenou Prodejce uvedenu v těch OP, e-mailem na e-mailovou adresu Prodejce nebo předá v místě výdejny zboží na adrese Plzeň,Doudlevecká 417/17 po předchozí telefonické dohodě na Kontaktním čísle. Kupující není povinen uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Prodávající však žádá Kupujícího, aby důvod odstoupení od smlouvy v případě uvedl, Prodávající bude v takovém případě moci navrhnout Kupujícímu jiné – vyhovující zboží a bude moci přijmout opatření ke zkvalitnění svých interních procesů. V dokumentu, kterým Kupující odstoupí od smlouvy, Kupující uvede datum prodeje zboží, číslo smlouvy nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající na svých webových stránkách na adrese www.atronic.cz poskytuje k volnému stažení formulář pro odstoupení od smlouvy dle Nařízení vlády 363/2013 Sb. a doporučuje Kupujícímu v případě odstoupení využití tohoto formuláře. Kupující je povinen formulář pro odstoupení vlastnoručně podepsat a jeho originál doručit Prodávajícímu, popř. může Kupující zaslat podepsaný scan formuláře na e-mailovou adresu Prodejce. 

Kupující je povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel. Kupující se zavazuje vrátit zboží neopotřebované, nepoškozené, kompletní, se všemi součástmi a příslušenstvím, a v původním obalu v případě, kdy to je objektivně možné. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Náklady na vrácení zboží nese Kupující. 

Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým Prodávající platbu od Kupujícího přijal. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Nabízí-li Prodávající v rámci způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. 

Zvláštní režim je reklamace sluchátek. Sluchátka je možné reklamovat pouze řádně vyčištěné. Zanešené , nebo jakkoliv znečištěné sluchátka nelze poslat na reklamaci. Pokud budou sluchátka jakkoliv znečištěna, bude vám nabídnuté pozáruční čištění. Po vyčištění bude znovu přezkoumán stav sluchátek, zda závada podléhá pozáruční opravě. Pokud zákazník pošle znečištěná sluchátka a odmítne čištění v rámci pozáručního servisu, bude reklamace zamítnuta.

Rozbalená sluchátka je možné vráti pouze pokud nebyly zastrčené do zvukovodu, z hygienických důvodů nepřijmáme zpět vrácené a rozbalené , případně použité sluchátka. Vrátit použité sluchátka je možné pouze v momentu kdy se část sluchátek určená pro zastrčení do zvukovodu dá samostatně vyměnit.

 
IV.
Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamační řízení


Jakost při převzetí (dříve Shoda s kupní smlouvou; tato část OP popisuje postup v případě, kdy zboží má vady již při převzetí): Pokud má převzaté zboží nedostatky definované zákonem (např. zboží nemá vlastnosti, které Prodávající popsal, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost apod.), jedná se o vady zboží, za které Prodávající odpovídá. 

Kupující může u Prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží; není-li to povaze vady neúměrné, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Je-li shledáno, že není oprava nebo výměna zboží možná, může Kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. 

Prodávající nároku vznesenému Kupujícím nevyhoví, pokud se prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

U prodávaného použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Namísto práva na výměnu zboží má Kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Skutečnost, že je zboží prodáváno jako použité, opotřebené nebo s vadou, pro kterou je sjednávána nižší cena, se Prodávající zavazuje sdělit Kupujícímu prokazatelným způsobem vždy před uzavřením smlouvy, obvykle viditelným prezentováním této skutečnosti na webových stránkách Prodávajícího. 

Zákonná práva z vad (tato část OP popisuje postup v případě, kdy zboží nemá vady již při převzetí): Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době (pokud není dohodnuto jinak). V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat 

u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy: 
odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; nebo 
bezplatné odstranění vady zboží opravou; nebo 
přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
odstoupení od smlouvy. 

u vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy: 
odstranění vady zboží anebo 
přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Za podstatné se pro účely OP považuje takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již v době uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Dle platných právních předpisů je bez právního významu, zda jde o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě zboží opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá reklamace pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), má Kupující právo uplatnit nárok na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

Záruka (nárok z práv z vadného plnění) se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. V případě neoprávněné reklamace Prodávající reklamaci odmítne a o důvodu odmítnutí Kupující písemně informuje. 

U některých druhů zboží nabízí Prodávající Kupujícímu rozšířenou smluvní záruku. Tuto skutečnost se Prodávající zavazuje sdělit Kupujícímu prokazatelným způsobem vždy před uzavřením smlouvy, obvykle viditelným prezentováním této skutečnosti na internetových stránkách Prodávajícího. 

Reklamační řízení: Průběh reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dohled nad dodržením zákonného průběhu reklamačního řízení se řídí zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, vše v platném znění. Kupující je povinen vždy dodržet veškeré podmínky pro uplatnění reklamace, tedy uplatňovat reklamaci pouze u prodávajícího, pokud bude jakékoliv zařízení opravováno, mechanicky poškozeno, otevíráno ,reklamace bude zamítnuta. Pro zachování kompletní záruky je nutné provádět záruční i pozáruční servis výhradně u prodávajícího tedy společnosti Atronico s.r.o

Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V dokumentu, kterým Kupující činí reklamaci, je Kupující povinen uvést své identifikační a kontaktní údaje, popis vady a jejích projevů a požadavek na způsob vyřízení reklamace (specifikace uplatněného práva z vady). 

Kupující je povinen provést specifikaci uplatněného práva z vady spolu s reklamací nebo nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li si Kupující právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Změna volby práva z vad zboží bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, požadoval-li Kupující opravu vady zboží, která se ukáže být neodstranitelná. 

Kupující je povinen prokázat Prodávajícímu skutečnost, že zboží bylo koupeno u Prodávajícího, a to (daňovým) dokladem o koupi zboží nebo záručním listem. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání nebo doručení zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného Prodávajícím k opravě zboží. Kupující nese nebezpečí škody na zboží a odpovídá za zboží až do jeho by předání nebo doručení Prodávajícímu k vyřízení reklamace. Kupující se zavazuje, že zboží bude kompletní, aby mohla být případně vyzkoušena jeho funkčnost, čisté a vhodným způsobem zabalené či jinak zabezpečené proti náhodnému poškození. 

V souladu s platnými právními předpisy je Prodávající povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Prodávající Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se Prodávající s Kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o vyřízení reklamace podle jeho požadavku e-mailovou zprávou, telefonicky nebo prostřednictvím SMS. Nevysloví-li Prodávající konkrétní požadavek na způsob informování, zvolí tento způsob Prodávající. 

 

V případě uplatnění reklamace elektronického přístroje, na kterém jsou Kupujícím nahraná jakákoliv data, bere Kupující na vědomí, že taková data mohou být v rámci opravy přístroje během reklamačního řízení částečně nebo úplně smazána, a proto Prodejce doporučuje Kupujícímu všechna data před uplatněním reklamace zálohovat. Prodejce výslovně uvádí, že nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu či poškození dat v elektronickém přístroji během reklamačního řízení.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 

Zvláštní režim je reklamace sluchátek. Sluchátka je možné reklamovat pouze řádně vyčištěné. Zanešené , nebo jakkoliv znečištěné sluchátka nelze poslat na reklamaci. Pokud budou sluchátka jakkoliv znečištěna, bude vám nabídnuté pozáruční čištění. Po vyčištění bude znovu přezkoumán stav sluchátek, zda závada podléhá pozáruční opravě. Pokud zákazník pošle znečištěná sluchátka a odmítne čištění v rámci pozáručního servisu, bude reklamace zamítnuta.

Rozbalená sluchátka je možné vráti pouze pokud nebyly zastrčené do zvukovodu, z hygienických důvodů nepřijmáme zpět vrácené a rozbalené , případně použité sluchátka. Vrátit použité sluchátka je možné pouze v momentu kdy se část sluchátek určená pro zastrčení do zvukovodu dá samostatně vyměnit.

 

Zvláštní podmínky pro reklamaci baterií výrobků
Pro odstranění všech pochybností, Prodejce výslovně uvádí, že poskytuje 24 měsíční záruku (pokud není dohodnuto jinak) na jakost baterie, nicméně tato lhůta se nevztahuje na pokles kapacity baterie, která je způsobena jejím běžným užíváním. Prodejce tak garantuje životnost baterie, během které se nesníží kapacita baterie na dobu 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy.

 


VII.

Společné podmínky a závěrečná ustanovení


Tyto OP se použijí na proces uzavírání smlouvy a na vztahy z uzavřené smlouvy mezi Prodávajícím jakožto podnikatelem a Kupujícím jakožto spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů. V případě, že Kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, ustanovení těchto OP se nepoužijí a Prodávající si vyhrazuje právo vymínit si individuální podmínky uzavření smlouvy s kupujícím, který není spotřebitelem. Není-li ujednáno jinak, platí, že není-li kupujícím spotřebitel, odeslaná objednávka se považuje za návrh na uzavření smlouvy a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení přijetí nabídky Prodávajícím Kupujícímu. 

Kupující souhlasí s uzavřením smlouvy, jejímž obsahem jsou tyto OP, pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy komunikačních prostředků, které umožňují smlouvu uzavřít bez současné fyzické přítomnosti stran. Náklady na jednání o uzavření smlouvy a samotné uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku si nese Kupující sám. 

Prodávající a Kupující se zavazují řešit vzájemné spory přednostně smírnou cestou vzájemným jednáním. V případě vzniku soudního sporu rozhodují obecné soudy v České republice. 

Kupující objednáním zboží potvrzuje, že se před vlastním procesem objednání seznámil s informacemi o zboží, s identifikací Prodávajícího, stejně jako s podmínkami obsaženými v tomto dokumentu OP, který obsahuje mimo jiné údaje povinně sdělované Kupujícímu před uzavřením smlouvy ve smyslu platných právních předpisů. 

Tyto OP se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na Kupujícím označené místo doručení zboží. Smlouva uzavíraná na základě OP se uzavírá výhradně v českém jazyce. 

Uzavřená smlouva bude uložena v souladu s platnými právními předpisy u Prodávajícího. V případě žádosti Kupujícího učiněné po převzetí zboží poskytne Prodávající Kupujícímu kopii uzavřené smlouvy; v případě, že by poskytnutí kopie smlouvy kupujícímu bylo v rozporu s oprávněnými zájmy Prodávajícího, má Prodávající právo poskytnutí kopie smlouvy odmítnout. 

Změny OP jsou možné pouze způsobem stanoveným zákonem.

 

 

Mimosoudní řešení sporů

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 


 1. Práva třetích stran

 

Všechny ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků.

Apple, Mac, Mac OS, Macbook, Macbook Pro, iPhone, iPad, iPad Air, iPod, iPod touch, iTunes, App Store, Find My Friends, iMessage, QuickTime a příslušná loga jsou registrované ochranné známky společnosti Apple, Inc., v USA a dalších zemích.


iOS je ochranná známka společnosti Cisco registrovaná v USA a společností Apple je používána na základě licence.

 


X.
Počátek účinnosti

 

Tyto obchodní podmínky (OP) nabývají účinnosti dne 20. dubna 2015.

 

Vzor odstoupení od smlouvy – ideální je ho umístit na hypertextový proklik


Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: Atronico s.r.o.

IČ: 040 04 221

Se sídlem:Doudlevecká 417/17 Plzeň 30100 

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne [____] jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě atronic.cz objednal zboží [_____], číslo objednávky [____], v hodnotě [____] Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne [____].

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši [____] Kč a [____] Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo [____]. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V [____] dne [____]

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Základní ustanovení

  1.                    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Atronico s.r.o  IČ04004221 se sídlem
 1. Doudlevecká 417/17 Plzeň 30100…..  (dále jen: „správce“).
 2.                    Kontaktní údaje správce jsou

adresa:Doudlevecká 417/17 Plzeň

email:servis@atronic.cz

telefon: +420702180120

 1.                    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2.                    Správce jmenoval  pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:   Jakub Česal, David Zábranský

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1.                    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2.                    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1.                    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 •                       plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 •                       oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 •                       Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 1.                    Účelem zpracování osobních údajů je
 •                       vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 •                       zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 1.                    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

Doba uchovávání údajů

 1.                    Správce uchovává osobní údaje
 •                       po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 •                       po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 1.                    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1.                    Příjemci osobních údajů jsou osoby  Servisní střediska mobilních telefonů
 •                       podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 •                       zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 •                       zajišťující marketingové služby.
 1.                    Správce nemá  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

Vaše práva

 1.                    Za podmínek stanovených v GDPR máte
 •                       právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 •                       právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 •                       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 •                       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 •                       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 •                       právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
 1.                    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1.                    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2.                    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …  zaheslované počítače a zamknuté dokumenty
 3.                    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

 1.                    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2.                    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3.                    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.